Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Plan pracy na rok szkolny 2018/2019

na rok szkolny  2018-2019

Podstawy prawne

 

 • Statut Przedszkola
 • Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2017/18
 • Koncepcja pracy przedszkola
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2018/19
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( U. z 2017 r. poz. 2198) ze zm.
 • Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658)
 • Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611)
  • Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…) (Dz. U. poz. 356)
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
   w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).
  • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1578)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. , poz. 1591)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U., poz. 1055)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649)ze zm.

 

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK 2018/19

 

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 1. Jestem zuch, umiem pomoc sobie i innym’ – w dalszym ciągu rozwijanie czynności związanych z samodzielnym radzeniem sonie w codziennym życiu, z uwrażliwianiem na potrzeby innych ludzi.
 2. Rozwijać u dzieci zainteresowanie procesem czytania i pisania – w oparciu o  korelacje metod umożliwiającym dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej

 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE  DYREKTORA
ze sprawowanego nadzoru w II półroczu roku szkolnego 2017/18:

 

 • poszerzyć działania nowatorskie w przedszkolu,
 • wzmocnić działania nauczycieli w planowaniu indywidualizacji zadań stawianych dzieciom, szczególnie w grupach łączonych,
 • modyfikować formy współpracy z rodzicami w celu zwiększania współpracy
 • udoskonalić organizację spotkań samokształceniowych w celu wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń,
 • podejmować dalsze działania w kierunku rozwijania samodzielności dzieci- ubierania , sznurowania obuwia
 • Zorganizowanie cyklicznych spotkań dla rodziców ze specjalistami – warsztaty z psychologiem , pedagogiem- „Pozwól dziecku na samodzielność”
 • Zorganizować z rodzicami warsztaty na temat kontraktu przedszkolnego rodzic-nauczyciel-dziecko regulującego normy i reguły panujące w przedszkolu.
 • Organizować cykliczne – 1 raz w miesiącu spotkania w celu wytyczenia celów na dany miesiąc, omówieniu bieżących problemów
 • Wzmocnić kontrolę na bezpieczeństwem dzieci w celu uniknięcia nieszczęśliwych zdarzeń.
 • Prowadzić działania sprzyjające rozwojowi procesu czytania, stosunków przestrzennych w celu osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej

 

 

PRIORYTETY Z KONCEPCJI  (nieobowiązkowe)

Ewentualnie wpisac

 

 proces  wspomagania  rozwoju  i  edukacji

Cel/źródło planowania

Zadanie/sposób realizacji

Osoba

odpowiedzialna

Termin realizacji

Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej i aktywności dzieci

(prawo oświatowe)

Przedstawienie przez nauczycieli programów planowanych do realizacji w roku szkolnym 2018/19

nauczyciele

do 27.08.2018

Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok 2018/19 zaopiniowanie przez RP

dyrektor

do 1.09.2018

Ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej – dla dzieci młodszych i starszych –  różnorodne formy aktywności

dyrektor

do 1.09.2018

Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i sposobu jej prowadzenia

dyrektor

do 1.09.2018

Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach z uwzględnienie zaleceń do realizacji podstawy programowej

nauczyciele grup

do 1.09.2018

Organizacja wystaw tematycznych

nauczyciele grup

odpowiednio do tematu

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci (kierunek polityki oświatowej państwa)

W ramach zajęć otwartych zorganizować warsztaty rodziców, dzieci z panią pedagog lub psycholog  na temat rozwijania w dzieciach czynności związanych z samoobsługa i samodzielnością oraz stosowania równych zasad dobrego zachowania połączonych z podpisaniem kontraktu

nauczyciele grup

Wrzesień/ październik

,,Mały i duży razem mogą więcej” – zabawy integracyjne

Nauczycielki wszystkich grup

Raz na kwartał

Przygotowanie formy graficznej kodeksu w salach – ustalenie z dziećmi ich praw i obowiązków – w powiązaniu z poznawanymi wartościami

nauczyciele grup

Wrzesień 2018

„Pomagamy innym” – Angażowanie dzieci w akcje charytatywne

,,Szlachetna paczka” – Agata K. . Marta G

,,Góra grosza” Sandra

,,Adopcja na odległość” Monika

odpowiednio do terminu

Bieg charytatywny dla Iwy

Adrianna

Zgodnie z planem

,,Dzień Uprzejmości”

B. Freitag Agata B.

21 listopad

2018

Dzień autyzmu  i Dzień Dzieci z zespołem Downa-

B. Freitag Agata

2 kwiecień

Uzgodnienie z rodzicami:

¾   systemu wartości realizowanych w przedszkolu

¾   działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań

 

Zgodnie z planem miesięcznym

Wystawa plastyczna związana z niepodległość

 

Wrzesień  2018

 ,,Wszyscy jesteśmy Polakami” – obchodzimy Dnia Patrona

Sandra

Karolina Małgorzata

Listopad  2018

Realizacja bajko terapii – realizacja zaplanowanych tematów:

– wzory poprawnych zachowań

– niwelowanie zachowań trudnych, radzenie sobie z problemami

– relaksacja

Wykorzystanie bajko terapii do aktywności  werbalnej, teatralnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej

 

 

Realizacja małych form teatralnych dotyczących wartości i kształtowania postaw patriotycznych:

 

·         ,,Krakowiacy i Górale”

·         ,,Jeszcze Poska nie zginęła’

·          Pastuszek I Opowiść Wigilijna”

 

dyrektor

 

Październik 2018

Listopad

grudzien

Obserwacja w czasie spacerów uroków miasta i piękna Polskiej przyrody

Nauczycielki grup

Cały rok

Realizacja tematu „ Moje miasto, mój region.”

–        Mapa Polski , Poznań na mapie

–        Herb, pochodzenie nazwy

–        Nazwy geograficzne dotyczące miejscowości (r, jezioro)

–        Mój adres

–        Wycieczka szlakiem pomników miasta – poznanie postaci i zdarzeń które zostały w ten sposób upamiętnione

–        Domy (wieżowce, bloki, jednorodzinne, szeregowce, kamienice)

–        zabytki

–        Nazwy ulic

 

Nauczycielki grup

Zgodnie z planem miesięcznym

Utrwalanie hymnu przedszkola

 

Cały rok

 

 

 

–         

 

 

Realizacja tematu Polska moja ojczyzna:

–        Położenie na mapie Europy

–        Obiekty geograficzne –Wisła, Tatry, Bałtyk, inne

–        Stolica

–        Hymn

–        Flaga

–        Godło

–        Legendy

–        Sławni Polacy

Nauczycielki wszystkich grup

 

inne

 

 

inne

 

 

Promocja zdrowia

i bezpieczeństwo

(prawo oświatowe)

Realizacja tematu– „Bezpieczny przedszkolak”:

–        sztućce, przybory,  maszyny

–        zabawy

–        prąd

–        ulica

–        woda

–        rośliny i zwierzęta

–        lekarstwa, środki chemiczne

–        nieznajomy

–        inne

 

Zgodnie z planem miesięcznym

,,Kulinarne zabawy:

·         samodzielne przygotowywanie posiłków

 

Nauczycielki wszystkich grup

Raz w miesiącu

 ( czwartek}

 

 

 

Wspólnie z zaproszonym rodzicami przygotowywanie aktywności promującej zdrowy tryb życia

Nauczycielki wszystkich grup

Raz na kwartał

–         

 

 

Planować zajęcia fizyczne z uwzględnieniem  różnorodnej formy ekspresji ruchowej i przynajmniej raz w tygodniu prowadzić zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym (samodzielne ubieranie i rozbieranie się”

Nauczycielki wszystkich grup

Cały rok

Spotkanie dzieci z policjantem i strażakiem

 

 

Rozwijanie samodzielności dzieci

(kierunek polityki oświatowej państwa)

Rozwijanie umiejętności samoobsługowych jako warunek samodzielności:

–        Nauka mycia i wycierania rąk

–        Nauka mycia zębów

–        Nauka ubierania i zdejmowania butów

–        Nauka ubierania i zdejmowania bluzek, getrów, itp.

–        Nauka zakładania i zapinania kurtki

–        Nauka posługiwania się nożem i widelcem

–        Inne

Nauczycielki grup

Cały rok

Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności:

–        Samodzielny dobór materiałów do wykonania zdania np. plastycznego

–        Stacje zadaniowe (na każdym stole inne zadanie – dziecko musi wykonać kolejno wszystkie zadania i zaznaczyć na planszy ich wykonanie)

–        inne

Nauczycielki grup

Cały rok

Czwartek-  Dniem Samodzielności ( rodzice są poinformowanie w tym dniu  dzieci wykonują wszystkie czynności związane z samoobsługą samodzielnie- na miarę swoich możliwości)

nauczyciele grup

Raz w tygodniu

Ustalenie katalogu dyżurów, obowiązków dyżurnego, sposobu wprowadzania i czasu trwania dyżuru w poszczególnych grupach oraz oznaczeń

Nauczycielki wszystkich grup

Cały rok

Systematyczne wprowadzanie dyżurów zgodnie z ww. katalogiem

Nauczycielki wszystkich grup

Cały rok

,,Potrafię dbać o swoja salę” wspólne porządkowanie zabawek i kącików w sali

Nauczycielki wszystkich grup

Początek każdego miesiąca

,,Samodzielny przedszkola”- zdobywanie sprawności kończące się zdobyciem medalu

Młodsze grupy –Marta G. , starsze – Sandra

Zakończenie czerwiec 2019

Tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dzieci

(kierunek polityki oświatowej państwa)

Przygotowanie w salach kącików do aktywności twórczej:

–        Materiał plastyczny i konstrukcyjny

–        Instrumenty muzyczne

–        Akcesoria teatralne

–        Inny materiał do aktywności twórczej np. chustki, wstążki, …..

 

Nauczyciele grup

 

Odwiedzanie wystaw organizowanych w CHDK i bibliotece

¾   Oglądanie wystawy plastycznej

¾   Omawianie wrażeń

¾   Poznanie rodzajów malarstwa: pejzażu, martwej natury, sztuki abstrakcyjnej, portretu

 

Nauczyciele grup 5,6 l

 

Poznawanie technik plastycznych ze zwróceniem uwagi na kolejność wprowadzanych technik oraz sposób opisywania prac

Nauczyciele grup

 

Poznawanie pojęć plastycznych i zastosowanie ich w pracach m.in. : punkt, linia, barwa, faktura, kompozycja płaska, przestrzenna, kołowa, w układzie pasowym – pojęcie jako główny cel zajęcia plastycznego

Nauczyciele grup

 

Słuchanie instrumentalnych utworów muzycznych z wykorzystaniem działań:

¾      poprzedzone opowiadaniem nauczycielki lub scenką w teatrzyku kukiełkowym

¾      wybór najlepiej „pasującej” ilustracji do słuchanego utworu

¾      propozycje tytułu do słuchanego utworu (wybór najtrafniejszego)

¾      ułożenie krótkiego opowiadania, którego ilustracją może być słuchany utwór

Nauczyciele grup

 

Uczestnictwo dzieci w Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków

Nauczyciele grup

Kwiecień 2019

Ilustracja plastyczna do słuchanej muzyki:

¾      Wykorzystanie linii

¾      Barw ciepłych i zimnych

¾      Ilustracja przedstawiająca

Nauczyciele grup

 

Eksperymentowanie z  tworzeniem dźwięków nietypowych np. pstrykanie, tupanie, uderzanie dłońmi o ciało, butelka z wodą, szelest papieru, materiał przyrodniczy itp.

Nauczyciele grup

 

Organizacja działań twórczych dziecka:

¾      rytmizacja tekstów i wypowiedzi

¾      śpiewane dialogi

¾      improwizacje dźwiękonaśladowcze głosem i na instrumentach,

¾      improwizacja rytmów

¾      odzwierciedlanie swoich emocji w improwizacjach słownych, wokalnych,  instrumentalnych, ruchowych

¾      improwizowanie melodii do podanego tekstu i wierszyka

¾      własne melodie i piosenki śpiewane np. w teatrzyku przedszkolnym

¾      improwizacje melodyczne na temat podany treścią obrazka

Nauczyciele grup

 

Wykorzystanie przez każdą z grup technik teatralnych podczas realizacji tematów kompleksowych:

¾      Gra aktorska

¾      Teatr chińskich cieni

¾      Teatr obrazów

¾      Kukiełki

¾      Teatrzyk paluszkowy

¾      inne

Nauczyciele grup

 

Organizacja Przedszkolnego Dnia Rodzica i Dnia Dziadków     z udziałem rodziców  (śpiew, taniec, gra aktorska , sztuka plastyczna – wystawa)

Zespól ds. promocji

 

inne

 

 

Wspieranie aktywności poznawczej dziecka oraz   eksploracji otaczającego (zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej wp)

 

Prowadzenie akcji,, Mały miś w świecie wielkiej literatur”

Nauczyciele grup

Cały rok

Stworzenie zbioru –  zabawy badawcze, eksperymenty – wykorzystanie w codziennej praktyce

Nauczyciele grup

Cały rok

Przedszkolacy dbają o swoje środowisko- udział w akcji ,,Sprzątamy świat”

Karolina

Małgorzata

Kwiecień 2019

,,Grafomotoryczna stonoga „ – zabawa integracyjna społeczności przedszkolnej sprzyjająca zainteresowanie pisaniem

Monika

– luty 2019

 

 

 

Systematyczne obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym oraz w okolicy przedszkola  i wykonywanie prac w ogródku przedszkolnym

Nauczyciele grup

Cały rok

Poznawanie różnych ekosystemów (rośliny, zwierzęta, korzyści dla człowieka pochodzące ze świata uprawianych roślin, normy zachowania, zawody) np. :

¾        Park – kasztany, żołędzie, szyszki,  karma dla zwierząt

¾        Las – wykorzystanie grzybów , jagód, drewna

¾        Łąka – zioła, trawa jako karma dla zwierząt

¾        Pole – produkty, z których produkowana jest żywność, poznanie wybranych cyklów produkcyjnych np. powstawania chleba, cukru i przetworów

¾        Sad – owoce i przetwory

Ogród warzywny i kwiatowy

Nauczyciele grup

Zgodnie z planami miesięcznymi

Poznanie zawodów  w toku realizacji tematów:

–        kucharz

–        leśniczy

–        rolnik

–        inne

Nauczyciele grup

Zgodnie z planami miesięcznymi

Poznanie zawodów rodziców dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych – zaproszenie ich do przedszkola w charakterze ekspertów

Nauczyciele grup

Zgodnie z planami miesięcznymi

Poznanie instytucji użyteczności społecznej oraz ludzi pracujących w tych instytucjach poprzez tematy kompleksowe (projekty edukacyjne):

–        Poczta

–        Przychodnia lekarska

–        Sklep

–        Apteka

–        Straż pożarna

–        Biblioteka 

Nauczyciele grup

Zgodnie z planami miesięcznymi

Organizacja ,,Kącik małego mądrali” , w którym znajdują się środki sprzyjające rozwojowi zainteresowaniem pisaniem, czytaniem i liczeniem

Nauczyciele gru

Cały rok

Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do poznawanych zawodów  i instytucji – gromadzenia akcesoriów we współpracy z instytucjami i rodzicami

Nauczyciele grup

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

wspomaganie  indywidualnego  rozwoju  dziecka

cel

zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Doskonalenie systemu  wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

(prawo oświatowe)

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych wg przyjętych narzędzi :

¾        Obserwacje wstępne – ustalenie wniosków do indywidualizacji i wpisanie do indywidualnych arkuszy obserwacji

¾        Obserwacje końcowe – analiza ilościowo-jakościowa w odniesieniu do dziecka i grupy

Wszyscy nauczyciele

Do 20.10.2018

 

Do 20.04.2019

Ustalenie listy dzieci, które powinny być objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną i przekazanie informacji dyrektorowi:

¾      W toku bieżącej pracy

¾      Indywidualne /grupowe wspieranie rozwoju 6 l

¾      W formach pomocy p-p – terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, inne

Nauczyciele grup

do 31.10 lub niezwłocznie po ustaleniu takiej konieczności

Ustalenie wykazu dzieci objętych pomocą  logopedycznaą

Logopeda

Nauczyciele grup     

Wrzesień 2018

Opracowanie przez dyrektora lub wyznaczonego koordynatora przedszkolnego planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zgłoszeń nauczycieli, specjalistów oraz opinii, orzeczeń

Dyrektor/koordynator pomocy pp

5.11.18

Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych i sytuacji edukacyjnych odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci

Nauczyciele grup

Od momentu stwierdzenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Powołanie zespołów pomocy p-p dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

dyrektor

Niezwłocznie  po otrzymaniu orzeczenia

Dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

zespół pomocy p-p

po otrzymaniu orzeczenia

Opracowanie IPET-ów dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Zespoły pomocy p-p

do 31.09 lub 30 dni od powołania  zespołu

Realizacja form pomocy p-p i zajęć rewalidacyjnych – dokumentowanie w odrębnych dziennikach

specjaliści

Od dnia powołania zespołów p-p

Analiza gotowości szkolnej

Nauczyciele grup 6 l, wybrane 5l

Do 20.04.2019

Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom

Nauczyciele grup 6 l i 5l

Do 30.04.2019

Opracowanie zestawienia zbiorczego ilościowo-jakościowego wyników badania gotowości szkolnej – przekazanie dyrektorowi

Nauczyciele grup 6 l

Do 31.05.2019

Ocena efektywności realizowanych form pomocy p-p (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, inne) 

Specjaliści prowadzący zajęcia

po każdym półroczu

W przypadku dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego – wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka

Powołane zespoły pomocy p-p

po  II półroczu

Prowadzenie odrębnych teczek dla dzieci objętych formami pomocy p-p 

specjaliści

Od dnia objęcia poszczególnych dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Rozwój zainteresowań

(prawo oświatowe)

Uruchomienie zajęć dodatkowych bezpłatnych – dokumentowanie w dzienniku zajęć przedszkola:

–        Wg potrzeb rodziców

dyrektor

 

Realizacja zajęć dodatkowych płatnych, dokumentowanie w dzienniku innym: poprawić lub usunąć

–        Piłka nożna

–        Balet

–        Tenis ziemny

 

 

Koncerty muzyczne, teatrzyki

 

 

 

Tradycje   i  Funkcjonowanie  przedszkola  w  środowisku

cel

zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja wydarzeń przedszkolnych, tradycje

(statut)

 

Dzień Przedszkolaka

Marta G.

20 wrzesień.2018

Dzień Edukacji Narodowej

Marta G.

Marta

Październik 2018

Dzień Drzewa

Karolina

Małgorzata

Październik  2018

Święto Pluszowego Misia

Agata Marta

Listopad 2018

Dzień Uprzejmości

Beata

Agata B.

 

21 listopad 2018

Dzień Patrona

Karolina

Małgorzata

Listopad 2018

Mikołajki

Sandra

Adrianna

Grudzień 2018

Kiermasz bożonarodzeniowym

Sandra

Agata

4 Grudzień 2018

Przedszkolne kolędowanie

Agnieszka

Grudzień 2018

Dzień  Babci i Dziadka

Nauczycielki grup

Styczeń 2019

 

 

 

Kiermasz wielkanocny

Marta

Adrianna

Kwiecień 2019

Powitanie Wiosny

Agnieszka

Marzec 2019

Wielkanocny poranek

Karolina

Małgorzata

17 Kwiecień 2019

Dzień Ziemi

Karolina

Małgorzata

Kwiecień 2019

Święto Rodziny

Dyrektor

25 maj 2019

(sobota)

Dzień Dziecka

Anna

Agnieszka

Czerwiec 2019

 

Festiwal Teatrów przedszkolnych ,,Bajkowa Scena”

Sandra Karolina

Małgorzata Monika , Adrianna dyrektor

23 lub 30 marzec 2019

Pożegnanie Przedszkola

Sandra , Adrianna

Czerwiec 2019

Promocja przedszkola i system obiegu informacji

 (statut)

Zbieranie ofert, przekazywanie informacji do grup i organizacja udziału w konkursach, przeglądach  organizowanych  na  zewnątrz – wg ofert

Zespół ds. promocji

Wg ofert

Opracować artykułu o działalności przedszkola i opublikowanie na łamach czasopisma pedagogicznego lub prasy lokalnej

 

Zespół ds. promocji

 

Informacja o przedszkolu w prasie – gazet

 

Zespół ds. promocji

 

Prowadzenie kroniki przedszkolnej

Sandra Monika

Na bieżąco

 

 

 

Prowadzenie  grupowych tablic informacyjnych dla rodziców:

¾      Ogłoszenia bieżące

¾      Sukcesy przedszkola

¾      Informacja o zadaniach realizowanych w przedszkolu

¾      Wiersz, piosenka

Nauczyciele grup

 

Aktualizacja  strony internetowej, facebook

Agata K.

Na bieżąco

Wycieczki

(statut)

Wycieczka do lasu

 

 

Wycieczka do  Teatru Animacji w Poznaniu

Małgorzata

Maj 2019

Wycieczka dla dzieci kończących edukacje przedszkolna

Adrianna Sandra

Maj 2019

Wycieczka do …….

 

 

 

 

 

 

Działania na rzecz środowiska społecznego

(wymagania wobec przedszkoli)

 

Udział w akcji charytatywnej Góra Grosza”

 

 

Udział w akcji charytatywnej ,,Szlachetna Paczka’

 

Grudzień 2018

Udział w akcji charytatywnej ,,Adopcja na odległość”

 

Wrzesień 2018

Udział w akcji charytatywnej ,,Zbieramy nakrętki dla Iwy:

 

Cały rok

 

Bieg charytatywny dla Iwy

Adrianna

Monika

 

 

Festyn Rodzinny

Agata

Czerwiec 2019

Współpraca z rodzicami

i wspieranie rodziny  w wychowywaniu dzieci

(prawo oświatowe, wymaganie nr 6)

Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami

Nauczyciele grup

Do 5.09.2017

Zebrania z rodzicami /rozpoczynające rok/:

¾      prezentacja  podstawy programowej, informacja o realizowanych programach

¾      prezentacja ramowego rozkładu dnia

¾      zapoznanie rodziców z ich uprawnieniami – statut

¾      uzgodnienie systemu wartości

¾      prezentacja metod wychowawczych systemów motywacyjnych, nagród i kar – ewentualne uzgodnienia

¾      prezentacja grupowego planu współpracy z rodzicami

¾      prezentacja systemu obiegu informacji w przedszkolu

¾      wybór reprezentanta do Rady Rodziców

¾      zgody rodziców, upoważnienia

¾      zajęcia dodatkowe

¾      inne

Nauczyciele

grup

Do 15.09.2015

Spotkanie  przedstawicieli  rodziców z dyrektorem

 

 

Ustalenie potrzeb dzieci oraz innych ważnych informacji na temat rozwoju dzieci – wywiad z rodzicami

 

 

Zajęcie otwarte dla rodziców:

 

–        Edukacja do wartości

–        Rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania twórczej dzieci

 

 

 

Wywieszanie informacji dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu

 

 

Dzień Informacji dla rodziców – przekazanie informacji o wynikach obserwacji, o postępach dzieci

 

 

Warsztaty dla  rodziców na temat gotowości do nauki w szkole

 

 

Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli

 

 

Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – przygotowanie i powielenie  materiałów dla rodziców  (strona internetowa):

¾      Adaptacja do przedszkola

¾      Wspieranie samodzielności dziecka

¾      Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej dziecka

¾      Wyznaczanie granic

¾      Wpisać inne

 

 

Dokumentowanie współpracy z rodzicami:

¾             Plan współpracy

¾             Listy obecności na zebraniach (lub w dzienniku)

¾             Rejestr kontaktów z rodzicami

¾             Protokoły z zebrań

¾             Zgody rodziców

¾             Upoważnienia

¾             inne

 

 

Współpraca z instytucjami

(prawo oświatowe, wymaganie nr 7)

Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku przedszkolnego przez dz. 6 l

dyrektor

30.09

Nawiązanie bliższej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 i 3 oraz szkołą Specjalna

¾      Wycieczka dz. 6 l do szkoły – poznanie budynku, udział w lekcji

¾      ………………..

 

 

Współpracy  z Biblioteką  w celu rozwijania wśród dzieci czytelnictwa

 

 

Współpracy  z Nadleśnictwem Podanin   w celu rozwijania wśród dzieci postaw proekologicznych i rozwjanie zainyeresowania przyrodą

 

 

Wspólpraca z Fundacja ,,Szewczykowe Marzenia” w celu uwrażliwiania dzieci na potrzeby innych

 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

¾      badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

¾      porady, konsultacje

 

 

 Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez inne przedszkola  i instytucje

 

 

 

organizacja  i  zarządzanie  Przedszkolem

cel

zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Doskonalenie systemu pracy zespołowej w przedszkolu

(prawo oświatowe, wymaganie nr 1)

Powołanie zespołów zadaniowych – wybór przewodniczących

dyrektor

 

Opracowanie planów pracy przez zespoły zadaniowe

przewodniczący zespołów

30.09

Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły – pisemne złożenie informacji dyrektorowi

przwodniczący zespołów

po II półroczu lub wg potrzeb

Doskonalenie przestrzeni edukacyjnej i warunków do statutowej działalności przedszkola

(prawo oświatowe, wymaganie nr 9)

Przegląd budynku, urządzeń i terenu przedszkolnego pod względem technicznym, w tym bezpieczeństwa

dyrektor, powołana komisja

do 14.09

Doposażenie przedszkola  o pomoce do edukacji do wartości

 

 

Doposażenie przedszkola  o pomoce do rozwijania aktywności twórczej

 

 

Doposażenie biblioteczek dla dzieci

 

 

Remont …………………………

 

 

Doskonalenie systemu  prawa wewnętrznego

(prawo oświatowe)

Aktualizacja statutu do zmian w  prawie oświatowym

zespół ds. programowych

 

Wdrożenie  procedury obiegu informacji

dyrektor

 

Wprowadzenie regulaminu oceny pracy nauczyciela

dyrektor

 

Aktualizacja systemu bezpieczeństwa

zespół ds. procedur i regulaminów

 

Aktualizacja procedury …………………………………….

zespół ds. procedur i regulaminów

 

           

 

PRZYDZIAŁ ZADAŃ DODATKOWYCH ORAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z DZIEĆMI:

 

Lp

Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela

 

1.     

aktualizacja strony www

Nauczyciele grup

 

2.     

facebook

Agata K.

 

3.     

biblioteka

Agata B.

 

4.     

sprzęt sportowy

 

 

5.     

płytoteka

Agata B.

 

6.     

szatnia – dekoracje, ogłoszenia

Nauczyciele grup

 

7.     

magazyn ogrodowy

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

1.     

religia

Dorota Jelińska

2.     

Audycje muzyczne

Piotr Meggier

3.     

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Beata freitag

4.     

terapia logopedyczna

Barbara Rutkowska

5.     

język angielski

Agata

6.     

psycholog

Alicja Kyciak

7.     

gimnastyka korekcyjna

Anna Czekiel

8.     

Zabawy muzyczno-taneczne

Hanna

 

ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE

 

1.     

Fit Kids

Anna Czekiel

 

2.     

Karate

Robert Wleczyk

 

3.     

Tenis ziemny

Krzysztof Luchowski

 

4.     

Piłka nożna

Sergiusz

 

5.     

balet

Hanna Gładych

 

ZESPOŁY ZADANIOWE NAUCZYCIELI

Lp

zespół

Skład zespołu

1.       

ds. programowych

 

2.       

ds. ewaluacji

 

3.       

ds. promocji

 

4.       

ds. procedur i regulaminów

 

 Twój gest jest moją szansą