Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Rekrutacja na rok 2020/2021

ZASADY REKRUTACJI

 1. Zasady i kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:
  1. do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat,
  2. dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie karty zgłoszeń dziecka,
  3. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
  4. termin składania kart ustala dyrektor przedszkola
  5. w pierwszej kolejności przyjmowane są:
   1. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
   2. rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
 2. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 3. Dzieci niepełnosprawne w oddziałach integracyjnych obejmuje się kształceniem specjalnym.
 4. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom niepełnosprawnym organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie od potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
 5. Decyzja dyrektora o przyjęciu dziecka do placówki jest decyzją ostateczną.
 6. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w zależności od liczby wolnych miejsc.

karta – rekrutacyjna – przedszkole 2020

Szczegółowa oferta dla rodziców – odpłatność na rok 2020/2021Twój gest jest moją szansą